THÔNG BÁO Về việc phối hợp chấn chỉnh việc thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA