KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thao Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2020 - 2021