• Vũ Kim Luận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Tiếng Anh-Văn Phòng (phụ trách nhóm VP)
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0388961300
  • Email:
   vukimluan@gmail.com
 • Đinh Xuân Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Hóa-Sinh-CN-TD-QPAN
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0982688166
  • Email:
   machoicap2@gmail.com
 • Hà Mai Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Văn-Sử-Địa-GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0987272588
  • Email:
   hathuansla@gmail.com
 • Nguyễn Hồng Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Toán-Lý-Tin
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0977427001
  • Email:
   nguyenhongquang77@gmail.com
 • Lê Văn Viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Hóa-Sinh-CN-TD-QPAN
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0398184356
  • Email:
   levienphuyensonla@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Tiếng Anh-Văn Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0977819887
  • Email:
   knttrang@gmail.com
 • Nguyễn Thúy Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Toán-Lý-Tin
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0978586475
  • Email:
   nguyenthuytoan1976@gmail.com
 • Trần Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn-Sử-Địa-GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Email:
   huonggiaphu@gmail.com