• Hà Ngọc Tư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   tu.thpttanlang@gmail.com
 • Đinh Văn Ban
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0369683882
  • Email:
   bancasuoi@gmai.com
 • Cầm Văn Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0385738497
  • Email:
   camkhoa2012@gmail.com